Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.82.29.141

1

0

1

354
1692
7158
7072
14230
14230

นายนิพัฒน์ มณี
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

นายบุญช่วย เพ็ชรมณี
ผอ.ร.ร.บ้านมะรือโบตก
นายเสรี อินทร์สังข์
ผอ.ร.ร.บ้านบาโงระนะ
นายวรายุทธ์ สะมาแอ
ผอ.ร.ร.บ้านนิบง

นายมาหะมะ สาอุ
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านบระเอ็ง
นายบดินทร์ จารงค์
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแก้ว
นายอุสมาน อาบู
ผอ.ร.ร.ไอยรานุสรณ์

นายสะมะแอน วรรณาการ
ผอ.ร.ร.บ้านกาลิซา
นายนิพนธ์ ชินไชยชนะ
ผอ.ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ
นายสืบศักดิ์ ไกรนรา
ผอ.ร.ร.บ้านฮูลู

นายซุลกิฟลีย์ กะนา
ผอ.ร.ร.บ้านกาเด็ง
นายเจริญ บุญชะนะ
ผอ.ร.ร.อนุบาลระแงะ
น.ส.ยุพิน แสงสี
ผอ.ร.ร.บ้านเขาพระ

นายบุญสม นะมาเส
ผอ.ร.ร.บ้านแกแม
นางรัตติกาล น้อยเอียด
ผอ.ร.ร.วัดร่อน
นายบัญชา แสนสุข
ผอ.ร.ร.บ้านบือนังกือเปาะ

นายบัญญัติ แทนหนู
ผอ.ร.ร.บ้านบ่อทอง
นายประพันธ์ ท้าวพันแดง
ผอ.ร.ร.บ้านกอแนะเหนือ
นางมณี ลังเดช
ผอ.ร.ร.วัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109

นางจรัส เกียรติเสรีธรรม
ผอ.ร.ร.บ้านตะโละ
นายมุคตาร์ บินอูเซ็น
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอปาเซ
นายสว่าง เอียดทุ่งคา
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ

นายธนู นววิวรรธน์
ผอ.ร.ร.บ้านลูโบะดีแย
นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง
ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู
นายชัยโรจน์ แวอูเซ็ง
ผอ.ร.ร.บ้านเจ๊ะเก

นายมาหะมะ ดือราซอ
ผอ.ร.ร.บ้านเขาน้อย
นางเอื้อมพร ท้าวพันแดง
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านบาโงสะโต
นายบือราเฮง สะอิ
ผอ.ร.ร.บ้านตราแด๊ะ

นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์
รักษาการ ผอ.ร.ร.ประชาบำรุง
นางหม๊ะปูเซ๊าะ แกมะ
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านบละแต
นายสุรินทร์ สร้างอำไพ
ผอ.ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา

นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา
ผอ.ร.ร.บ้านบองอ
นางจิราพร สร้างอำไพ
ผอ.ร.ร.บ้านบาโงกูโบ
นายสมพร สุมาลี
ผอ.ร.ร.บ้านสาเมาะ

นายอะห์หมัดซานาดี แวอารง
ผอ.ร.ร.บ้านลาไม
นายสวัสดิ์ สีหะรัญ
ผอ.ร.ร.บ้านปาเซ
นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ
ผอ.ร.ร.บ้านสะโล

นางวรรณะ เนตรไมตรี
ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
นางสุนิสา สาและ
ผอ.ร.ร.บ้านบาโง
นายนที ลามะทา
ผอ.ร.ร.บ้านสิโป

นายซูฮัยมิง นิกานิ
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านกูจิงลือปะ
นางสาววันซาวีรา เบ็ญลาเตะ
ผอ.ร.ร.บ้านทำนบ