Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1002
1002
1002
1002
นายลุกมาณ์ ดือราอิง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

น.ส.จุไร บุญเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางยูไนดะ หัสมานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางวาสนา สุขสบาย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี มารุต มณีโชติ
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายอัลดุลเล๊าะ วาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดร พ่วงพี
พนักงานบริการ
นายธีรชัย ทิตพุฒ
พนักงานบริการ

นางสาวศศิธร กลางแท่น
พนักงานราชการ
นางสาวตอยีบะห์ เถาะ
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านตะโละ ช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3
นางสาวปทิตตา นพรัตน์จินดา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอาหามัด เย๊ะ
พนักงานบริการ
นายพิพัฒน์ ดอเลาะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายมาหามะบีดี เซ็ง
พนักงานบริการ

นายกิตติศักดิ์ หน่อแก้ว
พนักงานบริการ
นายมามะรอซือรี มะดือราแว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายรอซลัน ดอนิแม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายภคพล เส้งสีแดง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมศักดิ์ ขานโบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญเลิศ หะยีเจ๊ะแน
พนักงานบริการ

นายนันทวุธ ยอดแก้ว
พนักงานบริการ
นางสาวภัทราวรรณ แซ่ลือ
พนักงานบริการ
นางมาซีเต๊าห์ ดอเลาะ
พนักงานบริการ

นางสาวฮายาตี มะรง
พนักงานบริการ
นายสุรเชษฐ์ สีนุ้ย
พนักงานขับรถยนต์


ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต