Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

964
1248
7432
5382
20712
3654
24366
นางวัชรี จันทน์ขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางเยาวภา วิชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.นาดียะห์ ยูโซ๊ะ
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจ๊ะเก มาช่วยราชการ

น.ส.มารียานา ดอเลาะ
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.สารีฮา ดาตูมะดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
น.ส.มารีย๊ะ สามุยามา
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ มาช่วยราชการ

น.ส.อาพีดา มีมอง
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ มาช่วยราชการ
นางอัยนี มะรอนิง
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง มาช่วยราชการ
น.ส.โสภิดา คูหามุข
ลูกจ้างชั่วคราว