Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.119.26

1

0

1

1326
1326
11883
28384
15530
43914

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.
นางวัชรี จันทน์ขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางเยาวภา วิชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.นาดียะห์ ยูโซ๊ะ
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจ๊ะเก มาช่วยราชการ

น.ส.มารียานา ดอเลาะ
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.สารีฮา ดาตูมะดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
น.ส.มารีย๊ะ สามุยามา
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ มาช่วยราชการ

น.ส.อาพีดา มีมอง
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ มาช่วยราชการ
นางอัยนี มะรอนิง
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง มาช่วยราชการ
น.ส.โสภิดา คูหามุข
ลูกจ้างชั่วคราว