Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

954
1248
7422
5382
20702
3654
24356
นางชฏารัตน์ หนูแก้ว
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถวิล สวรรณลี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางอุษณีย์ เจ๊ะมาริกัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางมัณฑนา แก่นจันทน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอรนุช สุขสบาย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางนูรไอนี ดอเล๊าะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมง
ครู ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา มาช่วยราชการ

น.ส.ยัสมิง ฮามูละ
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านกาลิซา มาช่วยราชการ
นางจิตติมา เทพษร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายมะนายิ บือราเฮง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

น.ส.มัณฑิตา นราธิชาติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายฟิกรี มะสีละ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวรพงศ์ เละดุวี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.นิอาณีตา สาวัน
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
น.ส.แสงรวี พุดซ้อน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวรูซีลา ดาโอะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายซูกิพลี เถาะ
พนักงานราชการ