Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1000
1000
1000
1000
ประชาสัมพันธ์...การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการครุภัณฑ์ (Shoping List) โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด...ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นส โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ มหาตมะ คานที โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ ปี พศ.2562 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ ปี พศ.2562 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครู ป.6 และ ม.3 ศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประมวลและรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบ pre o-net โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เฉลยข้อสอบ Pre o-net โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูภาษาอังกฤษ ป.6และ ม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอเจาะไอร้อง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูภาษาอังกฤษ ป.6และ ม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอระแงะ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ โดย : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้ง..ประชุมครูศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูศูนย์เครือข่ายจะแนะ-ช้างเผือก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินพนักงานราชการ ประจำปี 2561 โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต