Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.232.51.247

1

0

1

831
1062
1893
11014
20879
20879
ประชุมคณะกรรมการชมรมครูผู้สอนอิสลาม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด..แจ้ง ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ/ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ/ร.ร.บ้านบองอ/ร.ร.บ้านลาไม/ร.ร.บ้านทำนบ/ร.ร.บ้านดุซงยอ/ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา/ร.ร.บ้านมะรือโบออก/ร.ร.บ้านตาโงะ ..ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมครูแดร์ พร้อมหลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทน..ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. หากไม่ได้ดำเนินการและไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนฯ ขอให้จัดทำหนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส..ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ส่งมายังกลุ่มส่งเสริม ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. เช่นกัน..เพื่อนำเรียน ผวจ.นราธิวาสทราบและประกอบการนำส่งเงินคืนคลังจังหวัด .. โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการครุภัณฑ์ (Shoping List) โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด...ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นส โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ มหาตมะ คานที โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ ปี พศ.2562 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ ปี พศ.2562 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครู ป.6 และ ม.3 ศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประมวลและรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบ pre o-net โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เฉลยข้อสอบ Pre o-net โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูภาษาอังกฤษ ป.6และ ม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอเจาะไอร้อง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูภาษาอังกฤษ ป.6และ ม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอระแงะ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ โดย : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้ง..ประชุมครูศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชุมครูศูนย์เครือข่ายจะแนะ-ช้างเผือก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา