Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1017
1017
1017
1017
สรุปตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...แบบบันทึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประมวลและรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แบบบันทึกคะแนนสอบการอ่านรู้เรื่อง ,การอ่านออกเสียง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกวิชาการนานาชาติ ประจำปีีี 2561 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...การส่งผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัด Best Practice สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง ประชุมครูผู้ผ่านการอบรม Boot camp ภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโอนเงินอบรมพัฒนาครูครบวงจร โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผลการจับสลากลำดับเต้นนิทรรศการและผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนผังจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักสูตรและแผนการสอนพระพุทธศาสนา (ตัวอย่าง) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันทักษะคณิศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนเชิญคณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง... บุคลากรเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2557-2559 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมห้องสอบ NT ปีการศึกษา 2559 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต