Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

971
971
971
971
ประชาสัมพันธ์...คู่มือการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คำสัง่ NT 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์รา่งคำสั่ง NT โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนทีีสุด...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กดังต่อไปนี้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ การสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวิธีจัดสรรเงินตามบัญชีจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามคำสั่งที่ 15/2559 ดำเนินการจัดสอบ Pre-Onet โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งกำหนดการทดสอบ Pre-ONET ภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอให้โรงเรียนนำพานักเรียนตามบัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 1 มารับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับในคราวนี้ จะได้รับเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เชิญประชุม..ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน....ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ....เรื่อง เชิญประชุมเพื่อกรอกผลการเรียนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งความก้าวหน้าในการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...คู่มือการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์....ขยายเวลาการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..งดรายงานจุดเน้นสถานศึกษา (Triple A) ภาคเรียนที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O-NET เปิดระบบแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเข้าสอบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งเลื่อนการประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค มือ เท้า ปาก โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต