Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

668
1448
5832
10653
16485
16485
การกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อวันที่ 17/8/58 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เอกสารประกอบการประชุมชุมนุมนักวัดผล(การสรา้งเครื่องมือวัดทักษะการคิด) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืื้นที่ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การนำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบโอเน็ตและไอเน็ตปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ,ร.ร.บ้านกาลิซา,ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง,ร.ร.ราชพัฒนา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เลื่อนการอบรมปฏิบัติการฯ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด แก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล การประเมินผลระดับสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วน! รับสมัคร รร ที่สนใจเข้ารับการอบรมการทำเครื่องบินเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง....ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษาอังกฤษ Let’s read and write เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 6 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 5 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 4 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 2 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR รายละเอียดดังแนบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...แก้ไขไฟล์ภาษาไทยสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..โรงเรียนขยายโอกาส โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด.......แจ้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ดาวเทียม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต