Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.82.29.141

1

0

1

358
1692
7162
7072
14234
14234


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.รร.ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมทางไกล ณ ห้อง Conference สพป.นราธิวาส เขต ๓ ซึ่งสพฐ.มีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมการปฏิบัติในการรับนักเรียนพักนอนที่จะรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหานสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นการมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปรงระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล "ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561" ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดโครงการสร้างกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมร่วมต้านการทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การเพื่อโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียนดี มีความประพฤติดี หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 2,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 พร้อมด้วยนางชฏารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 โดยมีพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประกายเพชร 1 โรงแรมไดมอนซ์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น นายบุญรักษ์ ยอดเพรช เลขาธิการ กพฐ. ประชุมรักษาราชการ ผอ.เขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1
วันที่ 19 ธันวาคม2560 เวลา 9.00น นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่ แบ่งสายกันเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ สนามการแข่งขันต่างๆ วันที่ 20 ธันวาคม2560 เวลา 14.00น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมดัวยหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษาจำนวน 31 ซุ้ม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีนายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศฯ ผอ.ตสน. ผอ.รร.บ้านลูโบะกาเยาะ ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ เวลา 17.00น. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 67 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อม รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 รักษาการ สพม.15 นราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส