Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

943
1248
7411
5382
20691
3654
24345

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “กฏหมายและการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุค กศจ.” เขตตรวจราชการ (Cluster)ที่8 ซึ่งจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการอบรม “ปปช.สพฐ.ชุมชน” ในโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ ไชยศิริ จพง.ตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ปปช.จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมระแงะ ให้กับผู้บริหารและคณะครู รร. ปลายทาง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและนำ NewDLTV ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับรร. ขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู หรือครูไม่ตรงเอก ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูรร. ขนาดเล็กทั้ง 17 รร. และรร.DLTVเดิมที่ให้ความสนใจสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลในเบื้องต้นโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.นราธิวาส เขต 3 (คูปองครู) ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ และ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง
วันที่​ 24 สิงหาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมดวยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของโรงเรียนในการขอสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 21 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการนำแนวทางคู่มือการบริหารจัดการกองทุนเพื่ออาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนไปใช้ ณ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดไปจนถึงบริบททางสังคมของยุคอนาคต เพราะความเป็นจริง เรากำลังก้าวไปใกล้กับอนาคตมากขึ้นทุกที การปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาที่จึงเป็นการเตรียมพร้อม เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากโลกศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 20 สิงหาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมดวยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์