Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.38.114

1

0

1

1286
2161
7795
10922
26334
16054
42388

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยากร วิชาการและวัดประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางอรนงค์ หมื่นเพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวจุไร บุญเกลี้ยง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย สพฐ. โรงเรียนประชารัฐ ติดตาม การติดตั้ง DLTV และติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนที่ได้งบประมาณ การก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ โรงเรียนร่วมจิตรประชา โรงเรียนบ้านละหาร และโรงเรียนบ้านรือเปาะ
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conferrence รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2561 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้เยี่ยมให้กำลังนักเรียน ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 โดยกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดให้มีการแข่งขันการคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ เรียงร้อยถ้อยความ การย่อความ และ การพินิจวรรณคดี มีนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 39 คน ในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ ห้องประชุมจะแนะ และห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับ ปฐมวัย ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการอบรม (2-4 มิ.ย. 2561) โดยมีผู้บริหารในสังกัด 10 โรง และสังกัดศึกษาเอกชนอีก 5 โรง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับ ปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 2561ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3