Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

964
964
964
964

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการรายงานการดำเนินงานตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ และกำหนดเวลาในการรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 18 กรกฎาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผองสพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบองอ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ไม่ว่า จะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของโรงเรียน ในการขอรับการจัดสรรงบ ประมาณรายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 15 กรกฎาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผองสพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหน่วยงาน โดยนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักถวายเทียนพรรษา ณ วัดตันหยงมัส
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มี พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 182 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.รุสมัยนี บินเปาะเฮ็ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และติดตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ตามปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ้านลูโบะดีแย และโรงเรียนบ้านบาโงกุโบ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต