Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.80.8.44

1

0

1

863
1079
5367
11094
27318
14795
42113

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 7. 30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแมะแซ พร้อมทั้งให้โอวาท และความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง ได้ขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้จัดงานบัณฑิตน้อยขึ้น
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 7. 30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conferrence รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผอ.รร.ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ร่วมประชุม คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และบุคลการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำวน ในกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชาติ และโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ในกิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชาติ มาแสดงให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับชมและรับฟัง ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 7. 30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conferrence รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ แนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะทำงานติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาในการแก้ปัญหาการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการเรียนรู้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดชั้นเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์) ตามที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ และมีความพร้อมในการรับนักเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้รายงานมายังเขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายพุฒิพงษ์ อณรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อกำกับติดตามความเรียบร้อย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในกรณีเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการสอบ ซุึ่งจุดมุ่งหมายในการสอบนี้ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยังสะท้อนไปสู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ ไปเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ต่อไป