Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.232.51.247

1

0

1

783
1062
1845
11014
20831
20831

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผอ.ร.ร.บ้านละหาร ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก จพง.ธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนบ้านปาเซ และโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนัก ถึงบทบาทและหน้าที่ ใส่ใจนักเรียน เข้าใจกระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบาโงระนะ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมประชุมการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08:45 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง 1.ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา 2.ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา 3.ครูผู้สอน เอกภาษาไทย 1 อัตรา 4.ครูผู้สอน เอกปฐมวัย 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1.พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ ทางไกล Video conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ 2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมชาย บัวงาม ครูช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วน ราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอระแงะ ภาพจาก : ช่างภาพขั้นเทพอำเภอระแงะ