Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1044
1044
1044
1044

วันที่​ 11 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2562 และร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุน การศึกษา โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ศักระพันธ์ุ ผอ.สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันและแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 -11 ก.ค. 2562 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 10 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากาลิซา และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบาโงสะโต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง และโรงเรียนบ้านน้ำวน ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น นอนกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่​ 9 กรกฎาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงมัส และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตันหยงลิมอ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต