Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

568
1310
9079
13161
26977
26977

28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพจาก : กฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการรับรู้การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร” โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 100 คน
วันที่​ 27 กุมภาพันธ์​ ​ 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม หน่วยงานด้านการศึกษากับหน่วยงานด้านความมั่นคง ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและประสานการปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี พล.ต.สมพร ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT สำหรับศูนย์สอบ และสนามสอบ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 25 กุมภาพันธ์​ ​ 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม การแนะแนวอาชีพ โดยสถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ อบรบครูเชิงปฎิบัติการในหลักสูตร Gamification กับการสร้าง Engagement ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active learning ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา แก่คุณครูในสังกัด สพฐ.ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา คุณครู เทศบาล และ คุณครูในสังกัด สช. จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ณ โรงแรมตันหยง อ .เมือง จ.นราธิวาส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง ความสำคัญในการร่วมมือและบูรณาการวางแผน จัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป./ สช./ กศน./ สพฐ./ สอศ./ สกอ.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศบป.จชต. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภาพจาก: นายเปาซัน โดตะแซ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.
วันที่​ 22 กุมภาพันธ์​ ​ 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์