Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1025
1025
1025
1025

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมการตรวจราชการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ของ ศธ.จ.นราธิวาส ณ รร.เทศบาล3 (บ้านยะกัง) จังหวัดนราธิวาส
วันที่​ 2 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙. ๐๐ น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ สพป.นราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีสวนสนามและทบทวนกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามพิธีโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองลูกเสือจากในสังกัด สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย กองลูกเสือโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ,โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ,โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที๑๒๘,โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ และโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ. ขอบคุณ ท่านผู้บริหารและผู้กำกับ ลส.ทั้ง ๕ โรงเรียนที้ได้จัดกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในข้างต้น กิจกรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความวันที่เรียบร้อย ทุกประการ ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่​ 1 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 28 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่ในการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติ ในหน้าที่ กับผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นพี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวว่ากับผู้บริหารใหม่ทุกคนจะต้องบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล และที่สำคัญต้องยึดห้องเรียน เป็นฐานในการพัฒนา เพราะคือหัวใจหลักสำคัญของการปฎิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน ประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลนักเรียนและแนะแนว (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งด้านพฤติกรรมและกายภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และสามรถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กล่าวคำประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อทางราชการ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมบุคลากร สพป.นรษธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. ผ่านระบบ Tele conference ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต