Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

548
1310
9059
13161
26957
26957

วันที่ ​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุลคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง ในการ ปฏิบัติราชการ มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศนโยบายและกำหนดมาตรการ เร่งรัดนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านเขียนคล่อง และสื่อสารได้ โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และคณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่​ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้” ภายใต้โครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ” และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมนี้คิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา เด็กและเยาวชน ที่ลงว่ายน้ำเล่น ตามคู คลอง หนอง บึง ช่วงปิดเทอม การอบรมมีกฎเฉพาะของผู้ช่วยเหลือ ให้ต้อง“ตะโกน โยน ยื่น” เป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือ และให้สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน ส่วนเมื่อจำเป็นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการผายปอดเป็นด้วย ณ ห้องประชุมศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน (ตลาดนัดนักเรียน) “เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)” โรงเรียนอนุบาลระแงะ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาส เยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลระแงะ
วันที่​ 31 มกราคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจง และสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการประจำสนามสอบ ให้มีความพร้อม และ มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.30น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรม และการศึกษา โดยมีนายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนามบินนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส