Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

673
1448
5837
10653
16490
16490

วันที่​ 21 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.ณัฐกานต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่นในพื้นที่ ของโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ โดยให้ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี ณ ห้องศึกษานิเทศฯ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 17 พฤษภาคม ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู อำเภอระแงะ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุม มีกองกำลังทั้งสามฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้มาตรการ รักษาความปลอดภัยครูเป็นไปในแนวทางที่รัดกุม และปลอดภัย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
นที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อมอบนโยบาย การขับเคลื่อนดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ และขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ให้คำนึงถึงความสำเร็จของงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีมาตรฐานการบริการให้ทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ ให้เอาใจใส่ในการทำงาน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ขอให้ทำงานกันเป็นทีม และได้มอบนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 16 พฤษภาคม ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม มีกองกำลังฝ่ายความมั่นคงทั้ง 3 ฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดคุ้มครองความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านกาลิซา และโรงเรียนบ้านลาไม พร้อมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต