Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

543
1310
9054
13161
26952
26952

วันที่​ 30 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจง และสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการคุมสอบ ให้มีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 29 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรณงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมี นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาลิซา โรงเรียนอนุบาลระแงะ โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอคลิป Video ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษา ในการใช้จัดทำแผนการดำเนินงานแยกตามภูมิภาคที่รับผิดชอบ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่​ 28 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติราชการ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื้อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้นำบุคลการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โครงการรณรงค์กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและสถานศึกษา และได้มอบ นโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการได้นำสู่การปฏิบัติ สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเป้าหมายมาตรการลด และคัดแยกขยะ ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่พูดคุยพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และ นักเรียน ณ โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ และโรงเรียนบ้านตะโละ เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู และ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (1/2562) โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธาน และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์