Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

996
996
996
996

วันที่​ 14 มิถุนายน ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านโคก และ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง ทั้ง 2 โรงเรียน ได้การจัดการเรียนการสอน โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ฝากชื่นชมครู ชั้น ป.1 ทั้ง 2 โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่​ 13 มิถุนายน​ ​ 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 13 มิถุนายน ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการจัดงานชุมนุม ลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเชี่ยน” ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562 บริเวณแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสายสมร ยุวนิมิ นิเทศอาสาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ คณะกรรมการนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข เป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมและคุณภาพเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 12 มิถุนายน ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
นที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาและลูกเสือคุณธรรม ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์ กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน.
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน บ้านยะออ โดยมี นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง ผอ.รร.บ้านยะออ และคณะครู ให้การตอนรับ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม โดยอาจไม่ต้องเน้น ทฤษฏีมากนัก แล้วมาเน้นที่จะปฏิบัติมากขึ้น และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ทุกระดับของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถตอบความเป็นมาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต