Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

662
1448
5826
10653
16479
16479

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะและ ให้โอวาทข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดย นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน ให้มี ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่องานที่ทำ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมย้ำเตือนให้ ยึดถือกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งอันมิชอบหรือไม่สุจริต ณ ห้องประชุม เจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก ห้องคอนเฟอเร้น สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง การดำเนินการประเมิน ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต ไกรน้อย จพง.ป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ปลูกต้นร่วงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็น สิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุม สร้างการรับรู้นโยบายโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังการมอบนโยบายจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ สพป./สพม. และผู้อำนวยการ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 76 คน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมจุฑาขวัญ 1 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ที่เป็นเลิศ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่​ 1 พฤษภาคม ​2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการและข่าวสาร จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 1 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ที่เป็นเลิศ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่​ 30 เมษายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต