Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

526
1310
9037
13161
26935
26935

วันที่​ 15 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือจ้อราชการ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 14 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านจะแนะ ร่วมต้อนรับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มาเยี่ยมบูธนิทรรศการ งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยี ของนักเรียน และร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ณ สนามกีฬา เทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการแข่งขันมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ สนามแข่งขันต่างๆ จังหวัดตรัง ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอขอบคุณ และร่วม ส่งกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จทุกรายการ
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมตามปฏิทินดำเนินการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยจะทำการทดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 8.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3