Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

971
971
10772
14804
14804


วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายพุฒิพงษ์ อณรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อกำกับติดตามความเรียบร้อย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในกรณีเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการสอบ ซุึ่งจุดมุ่งหมายในการสอบนี้ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยังสะท้อนไปสู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ ไปเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ต่อไป