Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

979
979
10772
14812
14812


วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดชั้นเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์) ตามที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ และมีความพร้อมในการรับนักเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้รายงานมายังเขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3