Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

965
965
10772
14798
14798


วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 7. 30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแมะแซ พร้อมทั้งให้โอวาท และความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง ได้ขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้จัดงานบัณฑิตน้อยขึ้น