Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.169.76

1

0

1

1257
1520
2777
10258
28354
15883
44237


วันที่ 9 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ภายใต้สโลแกน "โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้ประชาชนได้รู้ และเข้าใจ ถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอน จะต้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกคน

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต