Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.229.76.193

1

0

1

1014
2921
9999
12271
25133
25133


วันที่ 9 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ภายใต้สโลแกน "โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้ประชาชนได้รู้ และเข้าใจ ถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอน จะต้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกคน