Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.229.76.193

1

0

1

1030
2921
10015
12271
25149
25149


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศจิตอาสา ประจำโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3