Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.169.76

1

0

1

1281
1520
2801
10258
28378
15883
44261


วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน (ตลาดนัดนักเรียน) “เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)” โรงเรียนอนุบาลระแงะ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาส เยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลระแงะ

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต