Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.169.76

1

0

1

1315
1520
2835
10258
28412
15883
44295


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และรับฟังการนำเสนอ ผลการระดมความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ของตัวแทนแต่ละจังหวัดตามบริบทของพื้นที่ ในการนี้ มีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต