Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.169.76

1

0

1

1219
1520
2739
10258
28316
15883
44199

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน โดยการปฏิบัติงาน ต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต