Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.169.76

1

0

1

1279
1520
2799
10258
28376
15883
44259


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง ความสำคัญในการร่วมมือและบูรณาการวางแผน จัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป./ สช./ กศน./ สพฐ./ สอศ./ สกอ.) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศบป.จชต. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภาพจาก: นายเปาซัน โดตะแซ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต