Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1061
1061
1061
1061


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมติดตามนิเทศภายในและการเตรียมความพร้อมโอเน็ต(O-net)โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาได้แก่ ศูนย์เครื่องขายสถานศึกษาดุงซงยอ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาผดุงมาตร และครูวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และพบปะครู นักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านรือเปาะ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ รร.บ้านดุซงยอ รร.บ้านตือกอ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ภาพโดย : นางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต