Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.168.209

1

0

1

683
683
683
9638
10321วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์เครือข่ายบองอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมถึง การมีเจตคติที่ดี ต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี เสริมสร้างศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้าง การร่วมมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา