Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.235.30.155

1

0

1

1099
1786
8862
6762
15624
24464
40088วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนบ้านปาเซ และโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนัก ถึงบทบาทและหน้าที่ ใส่ใจนักเรียน เข้าใจกระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย