Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร



















ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ













ข้อมูลสารสนเทศ











ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด




คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.237.94.109

1

0

1

539
539
539
39173
39712


วันที่สองของการติวเข้ม O-NET (2 มกราคม 2562) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ในนามเครือข่าย บริษัท อักษร เจริญ ทัศน์ อจท. จำกัด จัดกิจกรรม “ติวเข้ม O-NET” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชิดชนก ชูช่วย (อ.ตาล) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 7:00 น. นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวรพงษศ์ ฮาลูมะ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ที่ปรึกษาพิเศษ ของรัฐบาล และนายสังคม เกิดก่อ เป็นประธาน เพื่อการพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วน ราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ ณ โรงเรียนตันหยงมัส ทั้งนี้ นายจำนัล เหมือนดำ ที่ปรึกษาพิเศษของรัฐบาล ได้มอบข้าวสารตามโครงการส่งข้าวให้น้อง มอบให้โรงเรียนในสังกัด อำเภอระแงะ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนวัดร่อน อีกด้วย
วันที่ 22มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ในนามเครือข่าย บริษัท อักษร เจริญ ทัศน์ อจท. จำกัด จัดกิจกรรม “ติวเข้ม O-NET” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 21 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานเปิดการติวเข้ม O-NET และอาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล (อ.เติ้ล) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ณ ห้อง ประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลาม (I-NET) ประจำอำเภอ ให้การสอบระดับอิสลาม ศึกษาตอนต้น และระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น และ ตอนกลาง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
วันที่ 17 มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 7:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 และร่วมละหมาดฮายัต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธีและพบปะเพื่อนครู ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตร/ โล่รางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เวลา 13:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานและพบปะนักกีฬา กิจกรรมสันทนาการกีฬาสัมพันธ์ของ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามหญ้าเทียมตันหยงมัส