Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.173.45

1

0

1

273
273
10528
31509
8462
39971

วันที่​ 20 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ลานสระบัว จ.สงขลา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบ และนายนิยอ บาฮา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตราเด๊ะ รร.บ้านบระแต และรร.บ้านบาโงสะโต พร้อมมอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูและได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ว่า เราต้องรู้จริงในเรื่องที่ปฏิบัติงาน
วันที่​ 19 มิถุนายน ​2562นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบ และนายนิยอ บาฮา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะพร้อมมอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูและได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ว่า เราต้องรู้จริงในเรื่องที่ปฏิบัติงาน
วันที่​ 18 มิถุนายน ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หมูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพิธีถวาย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 คณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษา Cluster 7 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาพจาก : ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 1
วันที่​ 17 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์