Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.195.49

1

0

1

1049
3745
5800
5800
5800


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ภาวะทุพโภชนาการ การบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวัน และเงินดอกผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยแยกออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วนคณะ ลงพื้นที่ รร.บ้านสาเมาะ รร.ชุมชนสหพัฒนา รร.บ้านบองอ และรร.บ้านกาลิซา และชุดที่ 2 มีนายนายนัฎพงษ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะลงพื้นที่ รร.บ้านบาโงกุโบ รร.บ้านลาไม รร.บ้านปาเซ รร.บ้านฮูลู และรร.บ้านกาเด็ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ และงานเลขานุการ เพื่อมอบหมายงาน ตามภารกิจต่างให้เหมาะสม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลระแงะ ซึ่งจัดทำการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในการจัดการเรียนการสอน "อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง" และได้พบปะพูดคุยกับคุณครู และนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างดี
วันที่​ 24 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติราชการ และรับทราบภารกิจของกลุ่มงานในแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 21 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ สพป นธ 3 ได้มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ สพป นธ3 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย นางอรนงค์ หมื่นเพชร ผอ กลุ่มนโยบายและแผน นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน และเงินดอกผลฯ ของโครงการน้ำดื่มสะอาด โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิย 2562 ณ รร อนุบาลระแงะ บ้านแกแม บ้านบ่อทอง วัดร่อน บ้านสิโป บ้านบาโง บ้านกูจิงลือปะ บ้านลูโบ้ะบาตู บ้านเจ้ะเก บ้านเขาน้อย บ้านมะรือโบตก บ้านบระเอ็ง และ รร บ้านนิบง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบ และนายนิยอ บาฮา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงระนะ พร้อมมอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูและได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ว่า เราต้องรู้จริงในเรื่องที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3