Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

338
1425
6157
8480
23710
14617
38327

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย ทุกระดับของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถตอบความเป็นมาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 11 มิถุนายน ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง กับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง เพื่อให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาใหม่สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ การลงพื้นที่นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก สพฐ. มีนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 10 มิถุนายน ​2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพิเศษของรัฐบาล ณ สพป.สงขลา เขต 1 ภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 1
วันที่​ 10 มิถุนายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 7 มิถุนายน ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 4 มิถุนายน ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส