Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.160.153.233

1

0

1

973
973
9340
22890
22890


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา
15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่ง"
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการรู้รักษ์ภาษา..คุณค่าของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการทดสอบ 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ อีกทั้งสามารถทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน เพื่อสถานศึกษาจะได้นำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการสอบ O-NET ต่อไป
วันที่ 04 ธันวาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนางสาวรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางสาวอาแอเสาะ โต๊ะมูสอ ศึกษานิเทศก์สพป.นราธิวาส เขต 3 และทีมงานนิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนบุคลากรครูโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากทางทีมงานนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานนิเทศมา ณ โอกาสนี้
วันที่ ๒๕กันยายน๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและสนองความต้องการของชุมชน
๒๓สิงหาคม๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลจะแนะ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปารีเข้าร่วมด้วย