Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

665
1448
5829
10653
16482
16482

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสิโปได้เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุน มอบทุนเด็กกำพร้า และทุนซากาตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปารี ประจำปี 2561
เมือวันที่ 16 มีนาคม 2561 รพ.เจาะไอร้อง ได้มาให้ความรู้การแปรงฟังอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนแกนนำและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นำโดย นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก
วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖ โรงเรียนบ้านสิโปจัดค่ายลูกเสือ และค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสิโป
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา
15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่ง"
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการรู้รักษ์ภาษา..คุณค่าของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการทดสอบ 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ อีกทั้งสามารถทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน เพื่อสถานศึกษาจะได้นำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการสอบ O-NET ต่อไป

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต