Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

676
1448
5840
10653
16493
16493

วันที่ 04 ธันวาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนางสาวรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางสาวอาแอเสาะ โต๊ะมูสอ ศึกษานิเทศก์สพป.นราธิวาส เขต 3 และทีมงานนิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนบุคลากรครูโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากทางทีมงานนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานนิเทศมา ณ โอกาสนี้
วันที่ ๒๕กันยายน๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและสนองความต้องการของชุมชน
๒๓สิงหาคม๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลจะแนะ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปารีเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีจัดโครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูลู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฮูลูมอบทุนซะกาตให้แก่นักเรียนยากจน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมศรัทธาชนสู่รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1438 โดยได้รับเกียรติจากโตะครูอัสอารี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “รอมฎอน ที่เฝ้ารอ โดยผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านปารี ได้มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้า จำนวน 15 คน

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต