Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1014
1014
1014
1014

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ ได้จัดโครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่๑๙๙ โดยมีปลัด อบต.มะรือโบออก เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก กำนัน ผอ.ในศูนย์มะรือโบออก และวิทยากรเข้าร่วมในพิธี
อบรมการสร้างเว็บไซด์จากเว็บไซด์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดอบรมการสร้างเว็บไซด้จากเว็บไซด์สำเร็จรูปให้กับบุคลากรของโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ทางคณะบุคลากรนิเทศ และติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประกอบด้วย ศน.รูซรีนา ปาแนแจกะ น.ส. สีตีคอลีฟาร์ แวอาลี นายอาหะมะ สะอะ และนายอุสมาน อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนไอยรานุสรณ์ ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบองอ เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น การวัดผลประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ และอิสลามศึกษา ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก World Cup 2014 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอล โดยมีของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมสนุกในการทายผลฟุตบอล กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนให้ความสนใจและร่วมสนุกกันอย่างดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู ได้จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยร่วมพัฒนาล้างสระน้ำโรงเรียนบ้านฮูลูเพื่อปล่อยพันธุ์ปลา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดยให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติดในประเภทต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดี
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ ฝ่ายอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาทเจาะไอร้องตรวจฟันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นการปรึกษาหารือระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ จัดโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ โดยมี นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นธ.๓ เป็นประธานในงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง..

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต