Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1060
1060
1060
1060

14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี มีกิจกรรมเรียนตามฐาน ทักษะการใช้ชีวิต เดินทางไกล ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการวิถีอิสลามคู่คุณธรรม ซึ่งมีกิจกรรมเรียนตามฐาน มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีกิจกรรมกียามุลลัย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้าสนฮูลูจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีส่วนรวมและมีประสบการณ์ในการบริหาร การปกครอง และมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ให้กับนักเรียนบ้านบาโงดุดุง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนราชประสงค์ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัสฮาร์ อัสมะแอ ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิกุลทอง อำเภอเมือง นราธิวาส ที่เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ผลการเจาะโลหิต ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการเจาะทั้งหมด ไม่มีเชื้อของโรคเท้าช้าง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ โดยทางโรงเรียนบ้านฮูลูได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต