Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

644
1448
5808
10653
16461
16461

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมผลิตสื่อการสอนขึ้น เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อประดิษฐ์ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมประชุมผู้ครอง "ช่วยบุตรหลาน อ่านเขียน คิดคำนวณ ทักษะชีวิต" เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปกครองในการศึกษาของบุตร กระตุ้นปกครอง และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลู ต้อนรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศเหย้าเยือน โดยการจัดกิจกรรมนิเทศเหย้าเยือนนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ และเป็นการยกระดับการสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมธรรมชาติน่ารู้ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศที่ 1 จากการแข่งขันบทอาขยานภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า
วันที่ 13 เดือนมกราคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูพร้อมลูกเสือสำรอง 2 หมู่ เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมนราน่ารู้ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกปาโจและมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น 300 ปี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนเอง
เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฮูลู เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต