Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

980
980
980
980

วันที่27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีได้พาครูและบุคลากรโรงเรียน เดินทางดูงาน ณ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้
เมื่อวันที่20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแแต มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ ณ สพป.นธ3 และทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและศาสนสถาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมขนเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต เป็นสนามในการประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแดจ์ 2 ท่อน โดยมีผู้ขอรับการประเมินจำนวน 9 คน ผู้ขอรับการประเมินจาก สพป.นธ.เขต 1 จำนวน 2 คน และ ผู้ขอรับการประเมินจาก สพป นธ .3 จำนวน 7 คน การประเมินในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต พร้อมและยินดี ที่จะเป็นสนามในการขอรับการประเมินครั้งต่อไปเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 1.การทำดีด้วยกายโดยการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและมัสยิด 2.การทำดีด้วยวาจา โดยการกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3.การทำดีด้วยใจ โดยการละหมาดและทำสมาธิ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านฮูลูขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูต้อบรับคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ได้เดินรณรงค์ให้ชุมชนและโรงเรียนปลอดจากขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต