Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1009
1009
1009
1009

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านปารี ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านไอกรอส ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรม “Volleyball Your Way” ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมต์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 80 ทีม ผลปรากฏว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านไอกรอส ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม (อาซูรอ) ขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรียน ชุมชน คณะครู
10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม (อาซูรอ) ขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) กิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมบรรรยายธรรมเกี่ยวกับที่มาของอาซูรอ จัดกิจกรรมทางวิชาการ (ตอบปัญหา/วาดภาพ)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้รับเข้าร่วมโครงการ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสัญจร โดย ชมรม RSC ณ โรงเรียนบ้านฮูลู โดยมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากาลิซา ณ สนามหมู่บ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา เพื่อให้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รักการละหมาดตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนดารุสสาลาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ มีทักษะและประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว สามารถมองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยได้มานิเทศและแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตจัดกิจกรรมคาราวาลเสริมสร้างเด็กปฐมวัย กิจกรรมในคร้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ ที่สอดแทรกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก พ่อกับลูกอย่างแน่นแฟ้น

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต