Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

678
1448
5842
10653
16495
16495

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้รับเกียรติจากอำเภอจะแนะให้นำขบวนพาเหรดเดินขบวนในงาน"ของดีเมืองจะแนะ" มีท่านรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ของดีเมืองจะแนะ ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้รับการนิเทศเรื่อง การเฝ้าระวังทุพโภชนาการในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึลกษานราธิวาส เขต 3 การนิเทศในครั้งนี้โรงเรียนได้รับคำชม ข้อเสนอแนะ และทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะ นำมาปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ได้กิจกรรมเปิดโลกสภา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดอนรัก จังหวัดปัตตานี และเที่ยวชมงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านไอกรอส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “ วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล “ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมานี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ใน ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ เรียงความ วาดภาพระบายสี ประกวดร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ พร้อมกับการต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลโครงการจัดการเรียนรู้ฯ โดยมี ผอ.มาหามะซายูตี ลีกี ได้กล่าวต้อนรับคณะนิเทศฯ ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนของศูนย์เครือข่ายสวนพระยาวิทยา โดยมีท่าน ดร.สรรเสริญ สุวรรณ และคุณอารีรัตน์ รักชาติประเสริฐ ได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณคณะนิเทศมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ มีการประกวด คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี มีกิจกรรมบรรยายธรรมในหัวข้อ แม่คือใคร โดยวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ อุสตะซาฟารี ยายอ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน มัสยิด ตลอดจนบริเวณรอบๆในเขตบริการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนชุมชนเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนขึ้น โดยมีกีฬาทั่วไปและกีฬาพื้นบ้านสำหรับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนในครั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ สพป.นธ3 ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีข้อปรึกษาหารือ วางแผนในการจัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชน โดยมีครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมกีฬาสานฝัน ชุมชนสัมพันธ์ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักๆคือ กีฬาสำหรับนักเรียน กีฬาระหว่างผู้ปกครองกับครู ผู้ปกครองกับนักเรียน ผู้ปกครองกับครู ครูกับนักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเสนอให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ขอขอบคุณ สพป.นธ3 ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต