Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

495
1310
9006
13161
26904
26904

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้ร่วมจัดบู๊ทสลัดเพื่อสุขภาพในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (โครงการ สสส.) ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านรือเปาะ ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านสิโปจัดกิจกรรมต้อนรับอีดิ้ฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ได้มอบทุนซากาตให้กับนักเรียนจำนวน ๔๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ขอขอบคุณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาที่ได้มอบซากาตให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบข้าวเหนียวและน้ำตาล ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อต้อนรับวันรายออีดิลฟิตรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้น ป.1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.6 ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมจ่ายเงินซากาตให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน และโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้มอบเงินรายอให้กับนักเรียนทุกคน โดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากร้านกูรูเครื่องเขียน ร้านตลาดล่างซีรอก ร้านเอมมาร์ต และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน กิจกรรมดีๆในครั้งเป็นการมอบโอกาส ริสกี ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขเพื่อต้อนรับวันฮารีรายออีดิลฟิฏรี
เมื่อวันพุธที่ 29 เดือนมิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านฮูลู ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านฮูลูขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนรู้จักถึงพิษภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มิถุนายน ปี 2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ในบริเวณโรงเรียนและมัสยิดบ้านฮูลูขึ้นเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสถานศึกษาและสถานที่สำคัญของชุมชนให้สวยงาม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม