Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

641
1448
5805
10653
16458
16458

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านรือเปาะที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3 คน ผลการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ได้ลำดับที่ 1 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้ลำดับที่ 2 และผลการแข่งขัน Multi skills ได้ลำดับที่ 9 ซึ่ง ผอ.มาหามะซายูตี ลีกี ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนทั้ง 3 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้ร่วมจัดบู๊ทสลัดเพื่อสุขภาพในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (โครงการ สสส.) ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านรือเปาะ ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านสิโปจัดกิจกรรมต้อนรับอีดิ้ฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ได้มอบทุนซากาตให้กับนักเรียนจำนวน ๔๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ขอขอบคุณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาที่ได้มอบซากาตให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบข้าวเหนียวและน้ำตาล ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อต้อนรับวันรายออีดิลฟิตรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้น ป.1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.6 ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมจ่ายเงินซากาตให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน และโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้มอบเงินรายอให้กับนักเรียนทุกคน โดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากร้านกูรูเครื่องเขียน ร้านตลาดล่างซีรอก ร้านเอมมาร์ต และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน กิจกรรมดีๆในครั้งเป็นการมอบโอกาส ริสกี ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขเพื่อต้อนรับวันฮารีรายออีดิลฟิฏรี
เมื่อวันพุธที่ 29 เดือนมิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านฮูลู ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านฮูลูขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนรู้จักถึงพิษภัยยาเสพติด

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต