Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

650
1448
5814
10653
16467
16467

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มิถุนายน ปี 2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ในบริเวณโรงเรียนและมัสยิดบ้านฮูลูขึ้นเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสถานศึกษาและสถานที่สำคัญของชุมชนให้สวยงาม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
โรงเรียนบ้านสิโปได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณมัสยิดบ้านปารี ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้มีการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนโดยผ่านกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โดยได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมละศีลอด จำนวน 300 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นป.4 รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้น ป.3 ระดับชั้น ป.5 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนาายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4-6
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรีบนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก องค์ชุมชน คณะครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้โรงเรียนของเราร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ มากที่สุด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ขึ้น เพื่อชี้แจง รับทราบข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอน โดยมีการมอบข้าวสาร พร้อม อินทผาลัม ให้กับนักเรียนทุกคน

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต