Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

268
1195
7417
10072
26683
26683


๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสิโปได้เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุน มอบทุนเด็กกำพร้า และทุนซากาตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปารี ประจำปี 2561
เมือวันที่ 16 มีนาคม 2561 รพ.เจาะไอร้อง ได้มาให้ความรู้การแปรงฟังอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนแกนนำและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นำโดย นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก
วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖ โรงเรียนบ้านสิโปจัดค่ายลูกเสือ และค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสิโป
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา
15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่ง"
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการรู้รักษ์ภาษา..คุณค่าของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการทดสอบ 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ อีกทั้งสามารถทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน เพื่อสถานศึกษาจะได้นำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการสอบ O-NET ต่อไป