Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

333
1195
7482
10072
26748
26748


วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ ได้จัดโครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่๑๙๙ โดยมีปลัด อบต.มะรือโบออก เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก กำนัน ผอ.ในศูนย์มะรือโบออก และวิทยากรเข้าร่วมในพิธี
อบรมการสร้างเว็บไซด์จากเว็บไซด์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดอบรมการสร้างเว็บไซด้จากเว็บไซด์สำเร็จรูปให้กับบุคลากรของโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ทางคณะบุคลากรนิเทศ และติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประกอบด้วย ศน.รูซรีนา ปาแนแจกะ น.ส. สีตีคอลีฟาร์ แวอาลี นายอาหะมะ สะอะ และนายอุสมาน อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนไอยรานุสรณ์ ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบองอ เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น การวัดผลประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ และอิสลามศึกษา ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบองอได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก World Cup 2014 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอล โดยมีของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมสนุกในการทายผลฟุตบอล กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนให้ความสนใจและร่วมสนุกกันอย่างดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู ได้จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยร่วมพัฒนาล้างสระน้ำโรงเรียนบ้านฮูลูเพื่อปล่อยพันธุ์ปลา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดยให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติดในประเภทต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดี
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙ ฝ่ายอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตรวจฟันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ ๑๙๙
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นการปรึกษาหารือระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี