Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

250
1195
7399
10072
26665
26665


14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี มีกิจกรรมเรียนตามฐาน ทักษะการใช้ชีวิต เดินทางไกล ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการวิถีอิสลามคู่คุณธรรม ซึ่งมีกิจกรรมเรียนตามฐาน มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีกิจกรรมกียามุลลัย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้าสนฮูลูจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีส่วนรวมและมีประสบการณ์ในการบริหาร การปกครอง และมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ให้กับนักเรียนบ้านบาโงดุดุง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนราชประสงค์ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัสฮาร์ อัสมะแอ ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิกุลทอง อำเภอเมือง นราธิวาส ที่เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ผลการเจาะโลหิต ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการเจาะทั้งหมด ไม่มีเชื้อของโรคเท้าช้าง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ โดยทางโรงเรียนบ้านฮูลูได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย