Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

299
1195
7448
10072
26714
26714


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมผลิตสื่อการสอนขึ้น เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อประดิษฐ์ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมประชุมผู้ครอง "ช่วยบุตรหลาน อ่านเขียน คิดคำนวณ ทักษะชีวิต" เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปกครองในการศึกษาของบุตร กระตุ้นปกครอง และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลู ต้อนรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศเหย้าเยือน โดยการจัดกิจกรรมนิเทศเหย้าเยือนนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ และเป็นการยกระดับการสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมธรรมชาติน่ารู้ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศที่ 1 จากการแข่งขันบทอาขยานภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า
วันที่ 13 เดือนมกราคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูพร้อมลูกเสือสำรอง 2 หมู่ เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมนราน่ารู้ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกปาโจและมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น 300 ปี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนเอง
เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฮูลู เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย