Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

354
1195
7503
10072
26769
26769


วันที่27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีได้พาครูและบุคลากรโรงเรียน เดินทางดูงาน ณ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนของขวัญในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมต้อนรับขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้
เมื่อวันที่20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแแต มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ ณ สพป.นธ3 และทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและศาสนสถาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมขนเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต เป็นสนามในการประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแดจ์ 2 ท่อน โดยมีผู้ขอรับการประเมินจำนวน 9 คน ผู้ขอรับการประเมินจาก สพป.นธ.เขต 1 จำนวน 2 คน และ ผู้ขอรับการประเมินจาก สพป นธ .3 จำนวน 7 คน การประเมินในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต พร้อมและยินดี ที่จะเป็นสนามในการขอรับการประเมินครั้งต่อไปเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 1.การทำดีด้วยกายโดยการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและมัสยิด 2.การทำดีด้วยวาจา โดยการกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3.การทำดีด้วยใจ โดยการละหมาดและทำสมาธิ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านฮูลูขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูต้อบรับคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ได้เดินรณรงค์ให้ชุมชนและโรงเรียนปลอดจากขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ