Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

276
1195
7425
10072
26691
26691


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านปารี ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านไอกรอส ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรม “Volleyball Your Way” ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมต์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 80 ทีม ผลปรากฏว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านไอกรอส ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม (อาซูรอ) ขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรียน ชุมชน คณะครู
10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม (อาซูรอ) ขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) กิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมบรรรยายธรรมเกี่ยวกับที่มาของอาซูรอ จัดกิจกรรมทางวิชาการ (ตอบปัญหา/วาดภาพ)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้รับเข้าร่วมโครงการ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสัญจร โดย ชมรม RSC ณ โรงเรียนบ้านฮูลู โดยมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากาลิซา ณ สนามหมู่บ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา เพื่อให้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รักการละหมาดตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนดารุสสาลาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ มีทักษะและประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว สามารถมองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยได้มานิเทศและแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตจัดกิจกรรมคาราวาลเสริมสร้างเด็กปฐมวัย กิจกรรมในคร้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ ที่สอดแทรกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก พ่อกับลูกอย่างแน่นแฟ้น