Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.210.201.170

1

0

1

329
1195
7478
10072
26744
26744


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้รับเกียรติจากอำเภอจะแนะให้นำขบวนพาเหรดเดินขบวนในงาน"ของดีเมืองจะแนะ" มีท่านรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ของดีเมืองจะแนะ ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้รับการนิเทศเรื่อง การเฝ้าระวังทุพโภชนาการในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึลกษานราธิวาส เขต 3 การนิเทศในครั้งนี้โรงเรียนได้รับคำชม ข้อเสนอแนะ และทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะ นำมาปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ได้กิจกรรมเปิดโลกสภา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดอนรัก จังหวัดปัตตานี และเที่ยวชมงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านไอกรอส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “ วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล “ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมานี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ใน ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ เรียงความ วาดภาพระบายสี ประกวดร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ พร้อมกับการต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลโครงการจัดการเรียนรู้ฯ โดยมี ผอ.มาหามะซายูตี ลีกี ได้กล่าวต้อนรับคณะนิเทศฯ ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนของศูนย์เครือข่ายสวนพระยาวิทยา โดยมีท่าน ดร.สรรเสริญ สุวรรณ และคุณอารีรัตน์ รักชาติประเสริฐ ได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณคณะนิเทศมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ มีการประกวด คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี มีกิจกรรมบรรยายธรรมในหัวข้อ แม่คือใคร โดยวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ อุสตะซาฟารี ยายอ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน มัสยิด ตลอดจนบริเวณรอบๆในเขตบริการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนชุมชนเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนขึ้น โดยมีกีฬาทั่วไปและกีฬาพื้นบ้านสำหรับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนในครั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ สพป.นธ3 ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีข้อปรึกษาหารือ วางแผนในการจัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชน โดยมีครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมกีฬาสานฝัน ชุมชนสัมพันธ์ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักๆคือ กีฬาสำหรับนักเรียน กีฬาระหว่างผู้ปกครองกับครู ผู้ปกครองกับนักเรียน ผู้ปกครองกับครู ครูกับนักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเสนอให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ขอขอบคุณ สพป.นธ3 ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี