Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1038
1038
1038
1038

กลุ่มอำนวยการ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 น.ส.นงลักษณ์ หวังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-0972949
2 นายลุกมาณ์ ดือราอิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-0926437
3 นางเสาวนีย์ สือรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 086-2947898
4 น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-1013703
5 นางยูไนดะ หัสมานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 087-9692481
6 น.ส.ตอยีบะห์ เถาะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านตะโละ ช่วยราชการ 088-3919187
7 น.ส.ศศิธร กลางแท่น ครูผู้สอน ร.ร.ระแงะ ช่วยราชการ
8 นายอับดุลเล๊าะ วาลี พนักงานขับรถยนต์ 083-3987377
9 นายอุดร พ่วงพี พนักงานบริการ 084-6335851
10 นายธีรชัย ทิตพุฒ พนักงานบริการ 087-2977673
11 นายบุญเลิศ หะยีเจะแน พนักงานบริการ 083-1838322
12 นายอาหามัด เย๊ะ พนักงานบริการ 084-7016604
13 นายพิพัฒน์ ดอเล๊าะ พนักงานรักษาความปลอดภัย 086-2915447
14 นายรอซลัน ดอนิแม พนักงานรักษาความปลอดภัย 080-0370350
15 นายมามะรอซือรี มะดือราแว พนักงานรักษาความปลอดภัย

Fackbook Fanpage

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต